சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அந்து நெற்பூச்சி ; பாதகிண்கிணி ; யானைக்காற் சங்கிலி ; கிணறு ; தொகை ; பூச்சிவகை ; முடிவு ; அப்படி .