சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அனாதி தொடக்கமில்லாதது ; தொடக்கம் தெரியாதது ; கடவுள் ; சிவபிரான் ; பார்வதி ; அனாதித்திட்டு .