சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அனுக்கம் வருத்தம் ; அச்சம் ; பலவீனம் ; முணக்கம் ; கம்மித இசை ; பாலநோய் ; சந்தனம் .