சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அனைத்து அவ்வளவு ; அத்தன்மையது ; எல்லாம் .