சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அபக்குவம் முதிர்ச்சியின்மை ; பக்குவப்படாமை .