சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அபயமுத்திரை அடைக்கலமளித்தலைக் காட்டும் கைக்குறி .