சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அபரகாத்திரம் கால் ; பின்கால் .