சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அபரம் பின் , முதுகு ; யானையின் பின்புறம் ; கவசம் ; பொய் ; மேற்கு ; நரகம் ; நீத்தார் கடன் ; அமரம் என்னும் படகைத் திருப்பும் தண்டு .