சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அபின் கசகசாச் செடியின் பால் ; ஒரு மருந்து ; ஒரு போதைப் பொருள் .