சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அபூருவம் புதியது ; அரியது ; அருமை .