சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அப்பர் ஆண் ஆடு ; ஆண்குரங்கு ; திருநாவுக்கரசு நாயனார் ; வயது முதிர்ந்தோர் ; உயர்ந்தோர் .