சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அப்பி தமக்கை ; தலைவி ; அருமை குறித்தற்கு வழங்கும் சொல் .