சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அப்பு நீர் ; கடல் ; பாதிரி என்னும் மரவகை ; துடை ; கடன் ; தந்தை ; வேலைக்காரன் ; முட்டாள் ; பூராடநாள் ; விளி .
சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அப்பு (வி) கனக்கப் பூசு .