சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அமணம் சமணசமயம் ; அரையில் ஆடையின்மை ; இருபதினாயிரம் கொட்டைப்பாக்கு .