சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அமிசு அணு ; சூரியன் ; பிரபை .