சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அமிதவாதி முனைப்பாளன் , தீவிரவாதி .