சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அமிழ்து காண்க : அமிர்(ரு)தம் .