சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அமுக்கிரி அமுக்கனங்கிழங்கு ; ஒரு செடி .