சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அமைச்சு அமைச்சன் ; அமைச்சு இயல் .