சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அம்பிகை பார்வதி ; தருமதேவதை ; துர்க்கை ; திருதராட்டிரன் தாய் ; தாய் ; அத்தை .