சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அயனாள் உரோகிணிநாள் ; பிரமன் பிறந்தநாள் ; பிரமன் வாழ்நாள் .