சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அரியமா பன்னிரு ஆதித்தருள் ஒருவர் ; சூரியன் .