சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அருணன் சூரியன் ; சூரியனின் தேர்ப்பாகன் ; புதன் .