சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அரும்பொருள் முயன்று உணரும் இயல்புடைய சொற்பொருள் ; பெறுதற்கு அரிய பொருள் .