சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அருவுருவம் அரு என்றும் உறு என்றும் சொல்லத்தகாதது .