சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அர்ப்பணம் உரிமைப்படுத்துதல் ; காணிக்கை செலுத்துகை ; படைத்தல் .