சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அறளை நச்சுத் தொந்தரை ; ஒரு நோய் .