சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அறவாழி தருமசக்கரம் ; அறக்கடல் .