சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அறிவுடைமை உண்மை அறிவுடையவனாதல் .