சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அறுத்திசைப்பு வேற்றிசை கலந்து வரும் ஒருவகை யாப்புவழு .