சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அறுப்படிகணக்கு பேறு இழப்புகளை வகுத்துக் காட்டும் கணக்கு .