சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அலத்தல் அலைதல் ; ஆசைப்படுதல் ; துன்பப்படுதல் .