சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அலிமரம் வயிரமில்லாத மரம் ; பாலும் நாரும் முள்ளும் உள்ள மரம் .