சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அளபெடை பாட்டில் ஓசை மிகுந்து ஒலிக்கும் அளவு .