சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அளப்பு அளக்கை ; எல்லை ; ஆராய்ந்து அறிகை ; அலப்புகை ; முறுமுறுக்கை ; ஆலோசனை .