சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அளவிடை ஆராய்ந்து அறிதல் ; அளத்தல் ; மதிப்பிடுதல் .