சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அளை தயிர் ; மோர் ; வெண்ணெய் ; புற்று ; பொந்து ; குகை ; ஏழாம்வேற்றுமையுருபு .
சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அளை (வி) துழாவு ; கல ; தழுவு .