சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அவநியாயம் அநியாயம் , நீதியின்மை .