சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆக மொத்தமாய் ; முழுவதும் ; அவ்வாறாக ; விகற்பப் பொருள் தரும் இடைச்சொல் ; நான்காம் வேற்றுமை உருபுடன் வரும் துணைச்சொல் ; செய்தி குறிக்கும் இடைச்சொல் ; முற்றோடு சேர்ந்து செயவென் எச்சப் பொருள் தரும் இடைச்சொல் ; ஓர் அசைச்சொல் .