சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆகரன் குடியிருப்போன் ; கிண்டுவோன் ; சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் .