சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆகவனம் பிணிக்கை ; விரும்புகை ; எண்பெருக்கல் .
சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆகவனம் பலி .