சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆகாயத்தாமரை பூண்டுவகை ; குளிர்தாமரை ; இல்பொருள் ; கொட்டைப்பாசி .