சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆக்கிராணப்பொடி மூக்குத்தூள் .