சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆங்கீரச அறுபதாண்டுக் கணக்கில் ஆறாம் ஆண்டு .