சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆங்கு அவ்விடம் ; அக்காலத்தில் ; அப்படி ; ஓர் உவம உருபு ; ஏழன் உருபு ; ஓர் அசைநிலை .