சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆசாரச்சாவடி பொதுச்சாவடி ; கொலுமண்டம் .