சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆடம்பரம் பகட்டுத் தோற்றம் ; பல்லிய முழக்கம் ; யானையின் பிளிற்றொலி ; ஆவேசம் .