சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆடிக்கழைத்தல் மணத்துக்குப் பின் முதல் ஆடி மாதத்தில் பெண்ணைப் பிறந்த வீட்டுக்கு அழைத்தல் .