சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆடிக்கோடை ஆடிமாதத்தில் அறுவடையாகும் நெல் .