சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆடிப்பட்டம் விதையிடுதற்குரிய பருவம் .